หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0733/ว84 21 มีนาคม 2566 ขอส่งเกณฑ์การาายงานเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงาน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0733/ว83 21 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ
ที่ ศก 0733/ว82 21 มีนาคม 2566 ขอส่งวคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และพนักงานมาลาเรียคลินิกชุมชน (MP)ภายใต้โ
ที่ ศก 0733/ว81 21 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
ที่ ศก 0733/190 20 มีนาคม 2566 แจ้งกำหนดการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงจากฝุ่นซิลิกา ในโรงงงานโม่หิน ปีงบประมาณ 2566
ที่ ศก 0733/ว80 21 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงาน DM/HT และเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันไตโลก
ที่ ศก 0733/ว79 17 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0733/184 16 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566
ที่ ศก 0733/ว78 17 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคโควิด19 จังหวัด
ที่ ศก 0733/ว 75 16 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเ
ที่ ศก 0733/ว77 17 มีนาคม 2566 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ปีงบประมาณ พ
ที่ ศก 0733/ว76 16 มีนาคม 2566 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม
ที่ ศก 0733/ว75 17 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยต
ที่ ศก 0733/182 16 มีนาคม 2566 ขอรายงานผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 0733/ว74 15 มีนาคม 2566 ขอปรับรหัสโรคติดต่อที่ต้องรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ที่ ศก 0733/ว73 15 มีนาคม 2566 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2566
ที่ ศก 0733/ว72 15 มีนาคม 2566 ขอแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0733/ว71 15 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ที่ ศก 0733/ว69 13 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุม ประจำเดือน มีนาคม
ที่ ศก 0733/ว68 9 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2566
  Records 1 to 20 of 1119