หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ 584/2566 27 กันยายน 2566 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ที่ ศก 0733/ ว303 29 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเช่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ที่ ศก 0733/ ว302 29 กันยายน 2566 ขอให้หน่วยบริการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายเจ็บป่
ที่ ศก 0733/ ว301 29 กันยายน 2566 แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม
ที่ ศก 0733/ ว300 25 กันยายน 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ที่ ศก 0733/ ว299 29 กันยายน 2566 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
ที่ ศก 0733/ ว297 21 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0733/ ว296 21 กันยายน 2566 ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
ที่ ศก 0733/ 741 21 กันยายน 2566 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ที่ ศก 0733/ ว295 21 กันยายน 2566 เลื่ิอนข้าราชการ
ที่ ศก 0733/738 19 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ที่ ศก 0733/ ว294 18 กันยายน 2566 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ที่ ศก 0733/ ว293 18 กันยายน 2566 แนวทางการแก้ไขข้อมูลการให้บริการกรณีไม่ได้พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ (Authentication) สำหรับหารแพทย์แ
ที่ ศก 0733/ว 292 15 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0733/ ว281 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ที่ ศก 0733/ ว280 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือรายงานการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว
ที่ ศก 0733/ ว279 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือโครงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ล
ที่ ศก 0733/ ว278 14 กันยายน 2566 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0733/ ว290 14 กันยายน 2566 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ที่ ศก 0733/ ว289 14 กันยายน 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
  Records 1 to 20 of 1366