หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2563
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0732/ว157 22 ตุลาคม 2563 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสาสุข ปี2563
ที่ ศก 0732/ว156 21 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0732/ว155 19 ตุลาคม 2563 จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
ที่ ศก 0732/ว.154 19 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)
ที่ ศก 0732/ว.153 19 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563
ที่ ศก 0732/ว.152 19 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานฯและทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0732/ว151 15 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับ ส่ง คุณภาพข้อมูลการให้บริการ Fee Schedule
ที่ ศก 0732/4422 15 ตุลาคม 2563 ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0732/4421 15 ตุลาคม 2563 ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0732/149 15 ตุลาคม 2563 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0732/148 15 ตุลาคม 2563 เขิญประชุมชี้แจ้งหาแนวทางการรับฝึกงานของ CG
ที่ ศก 0732/ว.150 14 ตุลาคม 2563 การอบรมโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0732/ว.146 8 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบหมายงานปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0732/ว147 8 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ 384/2563 7 ตุลาคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ประจำเดือน กันยายน 256
ที่ ศก 0732/ว142 7 ตุลาคม 2563 การคืนเงินค่าตอบแทน OT
ที่ ศก 0732/ว140 6 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการสนับสนุนวิทยากรในการดำเนินการโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ที่ ศก 0732/ว139 6 ตุลาคม 2563 การข้อย้ายภายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ 2)
ที่ ศก 0732/ว141 6 ตุลาคม 2563 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ที่ 606 5 ตุลาคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  Records 1 to 20 of 193