หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
1404 ที่ 584/2566 27 กันยายน 2566 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
1403 ที่ ศก 0733/ ว303 29 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเช่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
1402 ที่ ศก 0733/ ว302 29 กันยายน 2566 ขอให้หน่วยบริการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายเจ็บป่
1401 ที่ ศก 0733/ ว301 29 กันยายน 2566 แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม
1400 ที่ ศก 0733/ ว300 25 กันยายน 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1399 ที่ ศก 0733/ ว299 29 กันยายน 2566 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
1398 ที่ ศก 0733/ ว297 21 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุม
1397 ที่ ศก 0733/ ว296 21 กันยายน 2566 ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
1396 ที่ ศก 0733/ 741 21 กันยายน 2566 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
1395 ที่ ศก 0733/ ว295 21 กันยายน 2566 เลื่ิอนข้าราชการ
1394 ที่ ศก 0733/738 19 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
1393 ที่ ศก 0733/ ว294 18 กันยายน 2566 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1392 ที่ ศก 0733/ ว293 18 กันยายน 2566 แนวทางการแก้ไขข้อมูลการให้บริการกรณีไม่ได้พิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ (Authentication) สำหรับหารแพทย์แ
1391 ที่ ศก 0733/ว 292 15 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุม
1390 ที่ ศก 0733/ ว281 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
1389 ที่ ศก 0733/ ว280 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือรายงานการใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว
1388 ที่ ศก 0733/ ว279 14 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือโครงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ล
1387 ที่ ศก 0733/ ว278 14 กันยายน 2566 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
1386 ที่ ศก 0733/ ว290 14 กันยายน 2566 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสิ้นสุดสัญญาจ้าง
1385 ที่ ศก 0733/ ว289 14 กันยายน 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
1384 ที่ ศก 0733/ ว288 14 กันยายน 2566 การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1383 ที่ ศก 0733/ ว287 14 กันยายน 2566 แจ้งการงดเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปี
1382 ที่ ศก 0733/ 286 14 กันยายน 2566 สั่งการให้ดำเนินการมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1381 ที่ ศก 0733/ ว 285 14 กันยายน 2566 แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมประจำปี 2565
1380 ที่ ศก 0733/ ว284 14 กันยายน 2566 แจ้งผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้
1379 ที่ ศก 0733/ ว283 14 กันยายน 2566 วิธีการตั้งค่าหน่วยงานถุงยางอนามัยในระบบ KTBสำหรับ รพ.สต.
1378 ที่ ศก 0733/ ว282 14 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566
1377 ที่ ศก 0733/ ว277 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม งานควบคุมภายใน
1376 ที่ ศก 0733/717 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1375 ที่ ศก 0733/ ว276 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม