หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0732/ว.74 24 มกราคม 2563 แจ้งกำหนดการออกตรวจอัลตราซาวด์มะเร้งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ที่ ศก 0732/ว11 13 มกราคม 2563 ส่งคำสั่ง
ที่ ศก 0732/ว6 6 มกราคม 2563 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่ ศก 0732/ ว1 2 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือแจ้งสมาชิกยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ที่ ศก 0732/ว.1161 27 ธันวาคม 2562 การติดป้ายบทลงโทษการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลและสถานที่ราชการ
ที่ ศก 0732/ว.3 2 มกราคม 2563 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ
ที่ สธ1104.01/ว1974 9 ธันวาคม 2562 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0732/ว1153 24 ธันวาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ศก 0732/ว.1143 20 ธันวาคม 2562 ส่งสำเนาข้อสั่งการและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2563
ที่ ศก 0732/ว.1136 19 ธันวาคม 2562 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 0732/ว1742 16 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วย"โครงการ ปั่น ปัน รัก" ตำบลโพธิ์วงศ์
ที่ ศก 0732/;1741 16 ธันวาคม 2562 ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) ประชุม
ที่ ศก 0732/ว1127 13 ธันวาคม 2562 ขอส่งรายชื่อและกำหนดการดำเนินงานการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ที่ ศก 0732/ว1115 12 ธันวาคม 2562 การดำเนินงานการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ที่ ศก 0732/ว1114 12 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0732/ว1101 6 ธันวาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดงานทันตสาธารณสุข
คำสั่งอำเภอขุนหาญ ที่ 549/2562 28 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งอยู่เวรเดือนธันวาคม 2562
ที่ ศก 0732/;1094 4 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ที่ ศก 0732/ว1090 2 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
ที่ ศก 0732/ว1089 28 พฤศจิกายน 2562 ส่งสำเนาคำสั่ง
  Records 1341 to 1356 of 1356