หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0733/ ว288 14 กันยายน 2566 การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0733/ ว287 14 กันยายน 2566 แจ้งการงดเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปี
ที่ ศก 0733/ 286 14 กันยายน 2566 สั่งการให้ดำเนินการมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ ศก 0733/ ว 285 14 กันยายน 2566 แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมประจำปี 2565
ที่ ศก 0733/ ว284 14 กันยายน 2566 แจ้งผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้
ที่ ศก 0733/ ว283 14 กันยายน 2566 วิธีการตั้งค่าหน่วยงานถุงยางอนามัยในระบบ KTBสำหรับ รพ.สต.
ที่ ศก 0733/ ว282 14 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566
ที่ ศก 0733/ ว277 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม งานควบคุมภายใน
ที่ ศก 0733/717 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0733/ ว276 12 กันยายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0733/ ว275 11 กันยายน 2566 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเจร้ญเติบโตและภาวะโภชนาการ 1000 วัน
ที่ 494/2566 25 สิงหาคม 2566 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2566
ที่ ศก 0733/ ว269 4 กันยายน 2566 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่ ศก 0733/ ว272 5 กันยายน 2566 การติดตามตัวชี้วัดตามประเด็นตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
ที่ ศก 0733/ ว271 5 กันยายน 2566 เชิญบุคลากรและเครือข่ายเข้าร่วมงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร
ที่ ศก 0733/ว 267 30 สิงหาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่ ศก 0718/ว1297 29 สิงหาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ที่ ศก 0733/1266 29 สิงหาคม 2566 ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี
ที่ ศก 0733/ว.265 28 สิงหาคม 2566 ขอเชิญประชุมงบค่าเสื่อม
ที่ ศก 0733/ 578 18 สิงหาคม 2566 ขอเชิญผู้ทำคุณงามความดีเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับเข็มเกียรติยศในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียน
  Records 21 to 40 of 1356